Rammer for dansk klimapolitik

Offentliggjort den 2. oktober 2019

Danmarks målsætninger skal sikre, at Danmark yder sin retfærdige andel i forhold til at bekæmpe de globale menneskeskabte klimaforandringer. En ny klimalov skal fastlægge rammerne for Danmarks klimaindsats og bør understøtte reelle og tilstrækkelige reduktioner af Danmarks udledning af drivhusgasser. Samtidig bør en klimalov også indeholde rammer for en styrket global indsats gennem en række danske tiltag.

I analysen Rammer for dansk klimapolitik - input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn ser Klimarådet nærmere på de nuværende danske klimamålsætninger i forhold til Parisaftalens globale temperaturmål. Ifølge Klimarådets vurdering kan Danmarks mål i 2030 og i 2050 siges at være i rimelig overensstemmelse med Parisaftalens temperaturmål om en global temperaturstigning på 1,5 grader, ud fra et princip om ligelig fordeling af det tilbageværende globale CO2-budget blandt alle verdens borgere.

I analysen giver Klimarådet også et bud på en model for den kommende klimalov, der både indbefatter rammerne for reduktion af udledninger inden for Danmarks grænser og anviser en række oplagte områder, hvor Danmark kan adressere de globale udledninger af drivhusgasser direkte. Klimarådet foreslår en proces for indenlandske reduktioner, der sikrer samspil mellem fastsatte mål, den løbende klimaindsats samt opfølgning på udviklingen.

Udover at sikre reduktion af drivhusgasudledninger fra dansk grund bør en klimalov skabe rammerne for en global indsats, der kan medvirke til at man fra dansk side reducerer udledninger, der finder sted uden for Danmarks grænser. På en række områder er det oplagt, at Danmark bidrager med en indsats, der adresserer de globale udledninger, der ikke finder sted inden for Danmarks grænser.

En dansk indsats for reduktion af udledninger uden for Danmarks grænser bør ske med udgangspunkt i en samlet global strategi, der både kan indeholde tiltag herhjemme, som fx teknologiudvikling og mindsket import af varer med stort klimaaftryk og tiltag i udlandet, som fx bistand til udviklingslande. Der bør jævnligt følges op på, om strategien har den tiltænkte effekt.

Klimarådets analyse Rammer for dansk klimapolitik - input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn kan downloades i menuen Læs mere