Grøn omstilling skal ske med omtanke

Nyhed
26. november 2015

Danmark står over for en historisk stor omstilling, når vi ligesom resten af EU skal reducere drivhusgasudledningen markant frem mod 2050. Klimarådet peger i en ny rapport på en række problemer, som skal løses, hvis de klimapolitiske mål skal indfries samtidig med, at omkostningerne til omstillingen skal holdes nede.

Danmark skal frem mod 2050 omstilles til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser. Klimarådet har i sin første rapport Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik set nærmere på, hvor vi står i forhold til at nå målet om et lavemissionssamfund, og hvad der er de største udfordringer i de kommende år for den grønne omstilling i Danmark. På den baggrund kommer Klimarådet med en række anbefalinger, der skal sikre en balanceret omstilling i løbet af de næste 35 år.

Klimarådet har udarbejdet en rapport med analyser og anbefalinger, der vedrører de klimapolitiske udfordringer ved omstillingen til et samfund med lave udledninger af drivhusgasser. Danmark kan godt blive uafhængig af fossile brændsler med de teknologier, der er til rådighed, men det kræver, at vi tænker os om, hvis det skal gøres uden store omkostninger for samfundet,” siger Klimarådets formand Peter Birch Sørensen.

Omstillingen skal gå på to ben 

Omstillingen til et samfund med meget lave udledninger kræver både en markant udbygning med vedvarende energikilder og en omfattende elektrificering af samfundet. Klimarådets analyser viser, at det er nødvendigt med et højere tempo i udbygningen for at nå målet i 2050, men det er vigtigt, at udbygningen og elektrificeringen sker parallelt, hvis omstillingen skal ske på en måde, så vi får udnyttet den vedvarende energi effektivt.

Biomasse får en vigtig rolle i fremtidens energisystem, men Klimarådet finder det voksende forbrug af biomasse til produktion af energi problematisk, da udviklingen afspejler en stor skævhed i afgiftssystemet. Denne udvikling fremmer ikke den elektrificering, der er nødvendig for at skabe et omkostningseffektivt og sammenhængende energisystem. 

Udbygningen med vedvarende energi medvirker samtidig til, at de decentrale kraftvarmeværker står over for store økonomiske udfordringer de kommende år. Fjernvarmeproduktionen kan allerede i dag med samfundsøkonomisk fordel ske ved hjælp af varmepumper, og behovet for elproduktion på kraftvarmeværker vil falde markant i takt med omstillingen til el produceret med vedvarende energi. Fremover kan de eksisterende kraftvarmeværker fungere som backup-kapacitet til elproduktion, men der vil være behov for at gentænke, om det på længere sigt vil være mere hensigtsmæssigt at investere i andre typer produktionsanlæg. 

Danmark er på rette vej, men ikke i front

Danmark har et godt udgangspunkt for den grønne omstilling og er på rette vej i forhold til at opfylde de internationale klimamålsætninger for 2020. Samtidig står det også klart, at der kræves en yderligere indsats for at nå målene for både 2030 og 2050.

Klimarådet har analyseret den danske klimaindsats sammenlignet med indsatsen i vores omkringliggende lande. Analysen viser, at selvom Danmark har opnået en forholdsvis stor reduktion i sin udledning af drivhusgasser, så er reduktionerne i høj grad drevet af lav økonomisk vækst og ikke alene en aktiv klimaindsats. Den danske omstilling er altså ikke langt foran alle andre, som der er en udbredt opfattelse af. Faktisk ligger Danmark kun i et midterfelt af ambitiøse lande på klimaområdet.

Troværdige målsætninger er afgørende

Klimarådet har analyseret omkostningerne ved opfyldelse af målsætningen om 40 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Analysen viser, at der kan være en samfundsøkonomisk gevinst ved at fastholde 40-procentsmålsætningen. 

Selvom det ikke er afgørende for muligheden for at opfylde det langsigtede klimapolitiske mål for 2050, om reduktionen i 2020 bliver 37 pct. eller 40 pct., kan en opfyldelse af 40-procentsmålsætningen styrke den politiske troværdighed om det langsigtede klimamål for 2050. Det kan styrke tilliden blandt de investorer, der skal foretage de langsigtede investeringer, der er nødvendige for, at målet kan nås.

Klimarådets rapport Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik samt tilhørende faktaark kan downloades i menuen.

Fakta om Klimarådet

  • Folketinget har med Klimaloven fra juni 2014 vedtaget, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi.
  • Klimarådet er et uafhængigt, rådgivende ekspertorgan, der blev oprettet med Klimaloven og er nedsat i 2015. 
  • Rådets opgave er at rådgive om, hvordan 2050-målet nås på en omkostningseffektiv måde, og at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik.
     

Læs mere om Klimarådet på www.klimaraadet.dk