Om Klimarådet

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der er sat i verden, for at fremme den uvildige rådgivning om klimaindsatsen til klima-, energi- og forsyningsministeren. Danmark har med Lov om Klima et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Formålet med loven er desuden, at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celcius for øje. Klimarådet rådgiver om, hvordan Danmark på den bedste og billigste måde gennemfører omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050. Det vil sige et ressourceeffektivt samfund, hvor udledninger af drivhusgasser kompenseres gennem et tilsvarende optag af CO2 fra atmosfæren. 

Klimarådet bidrager med solide, faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050. I den forbindelse er det vigtigt at fastsætte delmål, der viser vejen frem. For at nå det mål er det nødvendigt at se på mulighederne for reduktion af drivhusgasser i hele. Derfor ser Klimarådet på, hvad de bedste løsninger er for Danmark på kort, mellemlangt og langt sigt under hensyntagen til Danmarks rolle som foregangsland, konkurrenceevne, velstand, social balance og muligheder for fortsat vækst og udvikling til gavn for borgernes velfærd.

Klimarådet er nedsat som følge af klimaloven, der beskriver rådets opgaver. I Klimaloven står der, at Klimarådet skal:

  1. bistå klima-, energi- og forsyningsministeren ved fastsættelse af nationale klimamålsætninger,
  2. årligt afgive anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren om klimaindsatsen, vurdere om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås, og give status for Danmarks opfyldelse af internationale klimaforpligtelser,
  3. kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning,
  4. udarbejde et virkemiddelkatalog,
  5. bidrage til den offentlige debat 
  6. etablere et klimadialogforum, som skal bistå Klimarådet i deres arbejde.


Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet – både for at indhente den nyeste faktuelle viden om udviklingen inden for blandt andet teknologier og analyser, men også for at høre interessenternes holdninger og forslag til, hvordan udviklingen frem mod et klimaneutralt samfund kan tilrettelægges. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.

Klimarådet skal bestå af otte menige medlemmer, samt en formand, der alle udpeges for en fireårig periode. Klimarådet indstiller selv kandidater til ledige poster i rådet, hvorefter de udpeges af den til enhver tid siddende minister på klima- og energiområdet. Klimarådets faglige bredde spænder vidt, og rådet beskæftiger sig i sit arbejde med alle aspekter af omstillingen til et klimaneutralt samfund. Arbejdet omfatter derfor problemstillinger inden for både energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet. For at kunne løfte denne store opgave er Klimarådet sammensat af eksperter med viden om de forskellige indsatsområder i omstillingen. 

Læs mere om medlemmerne af Klimarådet her 

Læs klimalovens lovtekst, der etablerer Klimarådets virke og retningslinjer

Få overblik over Klimarådets møder og aktiviteter