Regulering af flysektoren

Offentliggjort den 7. november 2019

Verden over flyves der mere og mere, og det giver anledning til betydelige drivhusgaseffekter. Klimarådet vurderer, at der er flere måder, hvorpå Danmark kan nedbringe udledningerne fra flysektoren.

Flyvning belaster i stigende grad klimaet. Det skyldes både den CO2, som flyene udleder, men også at fx flyenes kondensstriber i de højere luftlag bidrager til drivhuseffekten. Samtidig er de internationale aftaler på området ikke ambitiøse nok til for alvor at gøre noget ved problemet. Det fremgår af Klimarådets vurderingsnotat Regulering af flysektoren.

En vigtig årsag til, at vi flyver mere og mere, er, at flyrejser er forholdsvis billige. Det skyldes blandt andet, at der ikke er moms på flyrejser, og at flybrændstof ikke pålægges de energiafgifter, som de fleste andre, der bruger fossil energi, skal betale. Dele af luftfarten er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, men det gælder kun flyvninger internt i EU, og samlet set ligger prisen på flyrejser betydeligt under de reelle omkostninger, flyvning har for klima og miljø.

Danmark har ikke pt. afgift på flyrejser, men passagerafgifter kendes fra flere af vores nabolande. Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien pålægger sådanne afgifter. Afgifterne afhænger typisk af destination, så længere flyvninger skal betale større afgift. I Tyskland koster en tur til fx London ca. 50 kr. i afgift i øjeblikket, mens en længere rejse til fx Bangkok beløber sig til ca. 300 kr.

Klimarådet lægger op til, at Danmark, som et første skridt på vejen mod at regulere luftfartens klimabelastning, følger modellerne i Sverige og Tyskland. Dermed undgås, at danske lufthavne kommer til at stå uforholdsmæssigt dårligt i konkurrencen med lufthavne i nabolandene.

Ud over en passagerafgift bør Danmark som næste skridt arbejde for en mere målrettet regulering, der tilskynder flyselskaberne til en klimavenlig drift. Det kan fx være i form af afgifter på flybrændstof eller gennem et krav om iblanding af biobrændstof eller andre former for vedvarende energi. Fælles for disse løsninger er, at de kræver nærmere afklaring af de juridiske bindinger på området samt mulighederne for internationalt samarbejde.

  • Vurderingsnotatet Regulering af flysektoren kan downloades i menuen