ANALYSE: Ny klimalov skal sikre effektiv dansk klimaindsats

Nyhed
2. oktober 2019

Danmarks målsætninger skal sikre, at Danmark yder sin retfærdige andel i forhold til at bekæmpe de globale menneskeskabte klimaforandringer. En kommende klimalov skal fastlægge rammerne for Danmarks klimaindsats og bør understøtte reelle og tilstrækkelige reduktioner af Danmarks udledning af drivhusgasser. Samtidig bør en klimalov også indeholde rammer for en styrket global indsats gennem en række danske tiltag.

Folketinget står over for at skulle udarbejde en ny og styrket klimalov. I analysen Rammer for dansk klimapolitik - input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn ser Klimarådet nærmere på de nuværende danske klimamålsætninger i forhold til Parisaftalens globale temperaturmål. Ifølge Klimarådets vurdering kan Danmarks mål i 2030 og i 2050 siges at være i rimelig overensstemmelse med Parisaftalens temperaturmål om en global temperaturstigning på 1,5 grader ud fra et princip om ligelig fordeling af det tilbageværende globale CO2-budget blandt alle verdens borgere.

Danmark har sat ambitiøse klimamål for omstillingen i både 2030 og 2050. Med et 2030-mål på 70 procent reduktion af klimagasserne sammenlignet med 1990 leverer Danmark en rimelig indsats målt på udledningerne per borger. Dog er der ikke grundlag for at hævde, at Danmark leverer mere, end den rimelige andel af reduktioner, og der kan være grundlag for at levere en yderligere indsats,” siger formand for Klimarådet Peter Møllgaard.

Klimarådets model for en ny lov

I analysen giver Klimarådet et bud på en model for den kommende klimalov, der både indbefatter rammerne for reduktion af udledninger inden for Danmarks grænser og anviser en række oplagte områder, hvor Danmark kan adressere de globale udledninger af drivhusgasser direkte. Klimarådet foreslår en proces for indenlandske reduktioner, der sikrer samspil mellem fastsatte mål, den løbende klimaindsats samt opfølgning på udviklingen.

Klimarådets forslag til en ny klimalov forpligter både den nuværende og kommende regeringer på at fastsætte klimamål, udarbejde en plan for klimaindsatsen og følge op på indsatsen på baggrund af uafhængige og transparente vurderinger. Elementerne i Klimarådets forslag skal ses som indbyrdes forbundne og understøtter i sin helhed reelle og tilstrækkelige reduktioner af drivhusgasserne inden for Danmarks grænser,” siger Peter Møllgaard.

Indsats for at nedbringe globale udledninger

Udover at sikre reduktion af drivhusgasudledninger fra dansk grund bør en klimalov skabe rammerne for en global indsats, der kan medvirke til at man fra dansk side reducerer udledninger, der finder sted uden for Danmarks grænser. På en række områder er det oplagt, at Danmark bidrager med en indsats, der adresserer de globale udledninger, der ikke finder sted inden for Danmarks grænser.

En dansk indsats for reduktion af udledninger uden for Danmarks grænser bør ske med udgangspunkt i en samlet global strategi, der både kan indeholde tiltag herhjemme, som fx teknologiudvikling og mindsket import af varer med stort klimaaftryk og tiltag i udlandet, som fx bistand til udviklingslande. Der bør jævnligt følges op på, om strategien har den tiltænkte effekt.

Klimarådets analyse Rammer for dansk klimapolitik - input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn kan downloades her og i menuen Læs mere

Nyheden om Klimarådets analyse Rammer for dansk klimapolitik er opdateret (08.10.2019) med et baggrundsnotat om beregningforudsætninger for vurdering af Danmarks klimamålsætninger i forhold til Parisaftalen. Baggrundsnotatet kan ligeledes downloades i menuen Læs mere.