Klimarådet: Ny rapport om vejen til 70-procentsmålet i 2030

Nyhed
9. marts 2020

I en ny rapport præsenterer Klimarådet en række anbefalinger, der skal få Danmark i mål med 70 procent reduktion i 2030. Omstillingen kræver både hurtige implementeringer af de allerede kendte teknologier og en mere langsigtet, strategisk indsats.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i december 2019 at indgå en aftale om en ny klimalov, som indebærer, at Danmark skal have reduceret sine udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030 og være klimaneutralt i 2050. I rapporten Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion viser Klimarådet en vej til målet i 2030.

Det vil kræve en markant indsats at nå 70 procents reduktion, og omstillingen vil kunne mærkes i de fleste dele af det danske samfund. Klimarådets rapport viser, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved at opfylde målet vil stige gradvist i løbet af de næste ti år og nå 15-20 milliarder kroner i 2030. Denne omkostning svarer til under 1 procent af BNP.

Vi når ikke 70-procentsmålet i 2030, hvis vi fortsætter som vi plejer. Men hvis vi sætter handling bag ordene og går i gang med det samme, er det muligt at nå 70 procents reduktion, uden at omkostningerne slår bunden ud af dansk økonomi. Klimarådet anbefaler, at vi hurtigt begynder at implementere alle de omstillingselementer, vi allerede kender – såsom flere elbiler, udtagning af lavbundsjorde og mere biogas – men at vi også allerede nu begynder at planlægge og udvikle de lidt sværere omstillingerder skal bringe os hele vejen til 70 procent”, udtaler Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Implementering og udvikling – to gennemgående spor de kommende år

Klimarådet skelner i omstillingen mod 2030 mellem to spor: Implementeringssporet og udviklingssporet. Implementeringssporet repræsenterer alle de løsninger og teknologier, vi allerede kender, og som er nødvendige at implementere for at komme det første stykke ad vejen mod 70-procentsmålet i 2030. Med dette spor nås omkring 60 procents reduktion, og det indebærer blandt andet, at al el og varme bliver produceret af vedvarende kilder blandt andet som følge af et kulstop inden 2025.

Udviklingssporet repræsenterer de mere ukendte, strategiske omstillingselementer, der skal til at for at nå i mål med 70-procentsmålet i 2030, og som også skal sikre, at vi når det endelige mål i 2050 om klimaneutralitet. Sporet indebærer blandt andet, at Danmark snarest udvikler en strategi for CO2-lagring, og at landbruget, transportsektoren og industrien bidrager med yderligere reduktioner.

En konkret virkemiddelpakke med en generel drivhusgasafgift

Teknologiske løsninger eller adfærdsmæssige ændringer bliver først til virkelighed, når de rette politiske virkemidler er taget i brug. Derfor fremlægger Klimarådet en virkemiddelpakke, hvor en drivhusgasafgift får en hovedrolle, men skal suppleres af en række øvrige virkemidler. Afgiften skal afspejle princippet om, at forureneren betaler, og det skal derfor være væsentligt dyrere at udlede CO2 og andre drivhusgasser. For at nå målet om 70 procents reduktion i 2030, vurderer Klimarådet, at en drivhusgasafgift bør ligge på ca. 1.500 kroner pr. ton i 2030.

En generel drivhusgasafgift er et helt centralt virkemiddel i Klimarådets rapport, som skal gøre det dyrere at udlede CO2 og andre drivhusgasser. I dag er det danske afgiftssystem lidt af en rodebunke, og vi mener derfor, at systemet snarest bør ændres, så vi får en ensartet afgift, der har et væsentligt højere niveau end i dag. Samtidig skal vi sikre os, at produktionen ikke bare flytter til et andet land, så forureningen foregår derfra, hvilket kan håndteres med et såkaldt bundfradrag til konkurrenceudsatte virksomheder,” udtaler Peter Møllgaard, formand for Klimarådet. 

Virkemiddelpakken indeholder desuden en række andre tiltag såsom investeringer i forskning og udvikling, en udbygning af den vedvarende energi fra fx havvindmølleparker, en sænkning af afgiften på elektricitet til opvarmning, udrulning af ladestandere, udtagning af lavbundsjorder, grønne offentlige investeringer og meget mere.

I 2025 skal de første store skridt være realiseret

70-procentsmålet og de danske forpligtelser over for Parisaftalen kan kun nås, hvis vi implementerer de kendte løsninger hurtigt. I den forbindelse har Folketinget bedt Klimarådet om at komme med anbefalinger til et indikativt mål i 2025. Klimarådet når i rapporten frem til et mål på 50-54 procent i 2025.

Med Klimarådets anbefalinger til omstillingselementer anvises en konkret vej til at nå 50 procent reduktion i 2025. For at følge en lineær udvikling frem mod målet i 2030 skal Danmark imidlertid reducere med 54 pct. i 2025. Det vil dog kræve en væsentligt mere fremskyndet omstilling de næste år og betydelig politisk betalingsvillighed at nå 54 pct., da der ikke allerede er planlagt tiltag, der kan reducere drivhusgasudledningerne og det tager tid, før nye tiltag virker.

Strakspakke skal sikre omstilling her og nu

Jo længere tid der går, før politikerne udmelder nye rammevilkår, jo større er risikoen for, at der foretages investeringer, der ikke peger frem mod målet i 2030. Det drejer sig fx om valg af løsninger i varmesektoren. Klimarådet fremlægger derfor også en strakspakke, der kan vedtages umiddelbart.

Rapporten Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark kan downloades i menuen Læs mere.