Kronik: Ryd op i afgiftsjunglen - læg afgift på CO2

Debatindlæg
18. april 2018

KRONIK Vi mener i Klimarådet, at al CO2-udledning bør beskattes. Afgiften skal afspejle de danske klima- ambitioner for 2050 

De nuværende energiafgifter er en jungle. En kommende energiaftale er en oplagt mulighed for at finde vej ud af vildnisset og omlægge afgifterne på energi, så de understøtter Danmarks omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. 

Afgifterne er et af de spørgsmål, politikerne skal tage stilling til, når de om kort tid starter forhandlingerne om en ny energiaftale, og Klimarådet fremlægger her et forslag til fremtidens afgifter på energiområdet. 

Det nuværende afgiftssystem er kompliceret og inkonsekvent. Det omfatter både en CO2-afgift og en generel energiafgift, men CO2-afgiften pålægges kun dele af det fossile brændselsforbrug, og energiafgiften opkræves med forskellige satser på de forskellige former for energiforbrug.

Et hovedproblem er, at energiafgiften på el er meget høj og dermed hæmmer den elektrificering af energiforbruget, som er nøglen til en effektiv omstilling til vedvarende energi. Energiafgifterne eksisterer i dag i høj grad af hensyn til statskassen, men set fra et samfundsøkonomisk perspektiv findes der bedre steder at hente skattekronerne. 

Det kunne f.eks. være indkomstskatten.

Klimarådet foreslår, at fremtidens afgifter på energi indrettes specifikt til at sænke Danmarks udledning af CO2, så vi på længere sigt bliver et lavemissionssamfund.

Sænk CO2-udledning
Vi foreslår, at CO2-afgiften hæves, og at den nuværende energiafgift fjernes.

CO2-afgiften bør gælde for alle udledninger af CO2. I modsætning til de afgifter, vi har i dag, bliver det dermed CO2-afgiften, som kommer til at styre den grønne omstilling. Samtidig sikrer vi samme pris på CO2-udledninger på tværs af alle udledningskilder i energisektoren, og dermed vil reduktionen af udledningerne foregå der, hvor den er billigst. 

To vigtige nuancer i Klimarådets forslag er værd at nævne.

For det første betaler visse virksomheder for deres udledninger gennem EU's CO2-kvotesystem. CO2-afgiften skal også gælde for disse virksomheder, men kvoteomfattede virksomheder får reduceret CO2-afgiften svarende til kvoteprisen for at undgå dobbeltbeskatning. En lignende model for CO2-beskatning bruges også i Storbritannien.

For det andet tager Klimarådets forslag også hensyn til, at el handles over grænserne.

Handles over grænserne
For ikke blot at erstatte dansk el produceret på kul og gas med udenlandsk ditto, bør CO2-afgiften i elproduktionen være lavere end i resten af økonomien, men til gengæld skal de, der bruger strømmen, betale en elafgift.

På den måde vil den samlede beskatning af CO2 i elektricitet svare til alle andre energiprodukter. Elektricitet baseret på vedvarende energi skal have tilskud for at modsvare elafgiften, så grøn strøm på den måde ikke belastes af afgifter. 

Som udgangspunkt bør al CO2-udledning som sagt beskattes ens. For særligt energitunge virksomheder kan der dog gives et bundfradrag i afgiften, så den samlede afgiftsbelastning og dermed risikoen for udflytning af produktionen mindskes.

Hvad skal det så koste at udlede CO2? Det korte svar er, at CO2-afgiften bør afspejle de danske klimaambitioner. Et pejlemærke for niveauet for den nye CO2-afgift kunne dog være, at der skal være den samme afgiftsbelastning af kul til varmeproduktion som i dag.

Hvis man indretter systemet ud fra dette udgangspunkt, vil det på kort sigt give nogenlunde den samme indtægt til statskassen, som energiafgiften og CO2-afgiften gør i dag. 

Klimarådets forslag vil medføre en væsentligt lavere forbrugsafgift på el, men vil til gengæld fordyre anvendelsen af kul og naturgas til elproduktion. Men i takt med at den grønne omstilling mindsker CO2-udledninger, vil indtægterne blive udhulet, og staten må se sig om efter andre indtægtskilder.

Flere grunde til afgifter
Det er dog også fornuftigt, da man samfundsøkonomisk ikke kan forsvare overbeskatning af energi, når energien er grøn.

Selv om Klimarådet har et stærkt fokus på CO2, er det vigtigt at huske, at der også er andre grunde til at lægge afgift på energi. Problemer som luftforurening, trængsel på vejene og manglende energieffektivisering kan også med fordel reguleres med afgifter, som man også ser det i dag for f.eks. nogle typer luftforurening.

Klimarådets forslag til et forbedret afgifts- og tilskudssystem vil tilskynde danske energiproducenter og -forbrugere til omkostningseffektivt at nedbringe udledningerne af CO2, så Danmark kan indfri sine klimaambitioner for 2050, hvor hele samfundet skal være et lav-emissionssamfund.

Vores forslag til en afgiftsreform er uddybet i notatet, der kan findes på Klimarådets hjemmeside www.klimaraadet.dk. 

Kronikken blev bragt i Børsen 18. april 2018