Vurderingsnotat: Muligheder for grønnere flyvninger fra Danmark

Nyhed
7. november 2019

Verden over flyves der mere og mere, og det giver anledning til betydelige drivhusgaseffekter. Regeringen og dens støttepartier lægger i deres forståelsespapir op til en indsats for en mere bæredygtig flytransport, og den udfordring ser Klimarådet nærmere på i et nyt notat. Klimarådet vurderer, at der er flere måder, hvorpå Danmark kan nedbringe udledningerne fra flysektoren.

Flyvning belaster i stigende grad klimaet. Det skyldes både den CO2, som flyene udleder, men også at fx flyenes kondensstriber i de højere luftlag bidrager til drivhuseffekten. Samtidig er de internationale aftaler på området ikke ambitiøse nok til for alvor at gøre noget ved problemet. Det fremgår af Klimarådets vurderingsnotat Regulering af flysektoren.

Vi er simpelthen nødt til at tage fat på luftfartens klimapåvirkning nu og her. Det vil selvfølgelig være bedst med ambitiøse internationale aftaler på området i regi af FN og EU, men indtil det sker, er det Klimarådets vurdering, at Danmark bør stramme reguleringen af de flyvninger, der afgår fra danske lufthavne,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Flyrejser favoriseres økonomisk

En vigtig årsag til, at vi flyver mere og mere, er, at flyrejser er forholdsvis billige. Det skyldes blandt andet, at der ikke er moms på flyrejser, og at flybrændstof ikke pålægges de energiafgifter, som de fleste andre, der bruger fossil energi, skal betale. Dele af luftfarten er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, men det gælder kun flyvninger internt i EU, og samlet set ligger prisen på flyrejser betydeligt under de reelle omkostninger, flyvning har for klima og miljø.

Danmark har ikke pt. afgift på flyrejser, men passagerafgifter kendes fra flere af vores nabolande. Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien pålægger sådanne afgifter. Afgifterne afhænger typisk af destination, så længere flyvninger skal betale større afgift. I Tyskland koster en tur til fx London ca. 50 kr. i afgift i øjeblikket, mens en længere rejse til fx Bangkok beløber sig til ca. 300 kr.

Danmark kan indføre afgift på linje med andre lande i Vesteuropa

Klimarådet lægger op til, at Danmark, som et første skridt på vejen mod at regulere luftfartens klimabelastning, følger modellerne i Sverige og Tyskland. Dermed undgås, at danske lufthavne kommer til at stå uforholdsmæssigt dårligt i konkurrencen med lufthavne i nabolandene.

Der er behov for at nedbringe udledningerne af drivhusgasser fra flyvningen, og derfor bør vi se nærmere på mulighederne for regulering. Danmark kan med fordel indføre en afgift på flyrejser, der i første omgang kan medvirke til at lægge låg på efterspørgslen efter flyrejser og på sigt tilskynde flyselskaberne til en mere klimavenlig form for flyvning”, siger Peter Møllgaard.

Regulering målrettet luftfartens klimaeffekt bør også tages i brug

Ud over en passagerafgift bør Danmark som næste skridt arbejde for en mere målrettet regulering, der tilskynder flyselskaberne til en klimavenlig drift. Det kan fx være i form af afgifter på flybrændstof eller gennem et krav om iblanding af biobrændstof eller andre former for vedvarende energi. Fælles for disse løsninger er, at de kræver nærmere afklaring af de juridiske bindinger på området samt mulighederne for internationalt samarbejde.

En passagerafgift er i sig selv ikke nok til at håndtere luftfartens klimabelastning. Det er vigtigt, at regeringen både herhjemme og internationalt arbejder for en regulering, der tilskynder til udvikling af grønne løsninger i luftfarten, og som sikrer, at flyenes klimaskader afspejles i den pris, passagerne betaler,” siger Peter Møllgaard.

  • Vurderingsnotatet Regulering af flysektoren kan downloades i menuen