Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018

Offentliggjort den 28. november 2018

Danmark har et ambitiøst mål om at være et CO2-neutralt samfund i 2050. Det kræver en markant omstilling, men med de aktuelle politiske initiativer er der lagt op til at sænke tempoet i den grønne omstilling betydeligt frem mod 2030. Det viser en ny analyse fra Klimarådet.

Klimarådet vurderer hvert år, hvordan det går med opfyldelsen af Danmarks nationale klimamålsætninger og internationale forpligtelser. I 2018 har Folketinget i Energiaftalen besluttet, at Danmark skal være drivhusgasneutral i 2050. Det betyder, at der ikke må udledes flere drivhusgasser, end der fjernes fra atmosfæren ved fx skovrejsning. Samtidig er regeringen i 2018 kommet med et klima- og luftudspil, der indeholder forslag til en klimaplan frem mod 2030.

Målet i 2050 kræver en stor indsats for at fjerne udledninger af drivhusgasser i alle sektorer, men samlet set ser tempoet i reduktionen af drivhusgasudledninger i næste årti ud til at blive sænket til en fjerdedel af tempoet i reduktionen i indeværende årti, hvis man ikke går videre, end Energiaftalen og regeringens klima- og luftudspil lægger op til. Det viser Klimarådets analyse Status for Danmarks klimamål og –forpligtelser 2018.

Danmark har en forpligtelse over for EU om en reduktion af drivhusgasudledningerne på 39 pct. målt i forhold til 2005 i den del af samfundet, der ikke er omfattet af kvotesystemet. For at opfylde en del af denne forpligtelse lægger regeringen op til at annullere CO2-kvoter, men det vil kun i meget ringe grad sænke udledningerne frem mod 2030, og samtidigt vil det udskyde den nødvendige grønne omstilling i Danmark. Klimarådet foreslår i stedet at få gang i en række omstillingselementer, som vi alligevel skal gennemføre på længere sigt, og som medfører reelle reduktioner af Danmarks drivhusgasudledninger frem mod 2030. Det kan fx være en øget indsats for energieffektiviseringer, varmepumper og tiltag i landbrugssektoren og transportsektoren.

Som følge af en EU-forpligtelse skal Danmark i året 2020 have 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren. Forpligtelsen nås ikke med de tiltag, der er planlagt i dag, og regeringen lægger derfor op til at forhøje kravet til andelen af biobrændstoffer i benzin, diesel og gas. Det kan føre til øget forbrug af biodiesel, som i forhold til fossilt diesel ofte medfører lige så høje – og i nogle tilfælde højere – udledninger af drivhusgasser.

Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018 kan downloades i menuen "Læs mere".