Analyse: CO2-afgift bør være drivkraft for den grønne omstilling

Nyhed
17. april 2018

Den grønne omstilling bliver dyr, hvis man ikke retter afgifterne mod det, man gerne vil have mindre af. Energiafgiften bør omlægges til en forhøjet CO2-afgift, som gælder alle dem, der udleder CO2, så man konsekvent følger princippet om, at det er forureneren, der skal betale. En ny analyse fra Klimarådet kommer med forslag til, hvordan afgiftssystemet på energiområdet bør indrettes.

Her i foråret tager Folketinget fat på forhandlingerne om et nyt energiforlig, der skal sætte rammerne for energipolitikken, og dermed også klimapolitikken, de næste mange år. Det er en god anledning til at forbedre hele systemet af afgifter og tilskud på energiområdet, så det understøtter en billig og effektiv grøn omstilling. Klimarådets seneste analyse Fremtidens grønne afgifter på energiområdet giver en række anbefalinger til et nyt CO2-baseret afgift- og tilskudssystem.

CO2-udledninger beskattes i dag meget forskelligt på energiområdet. Fx betaler både grøn strøm og fossilbaseret strøm en høj elafgift. Vi bør fjerne de nuværende energiafgifter og kun beskatte udledninger af CO2, der er årsag til de globale klimaforandringer. Klimarådet anbefaler derfor, at man indfører et nyt afgift- og tilskudssystem på energiområdet, der erstatter energiafgifterne med en forhøjet CO2-afgift, som skal gælde både husholdninger og erhverv,” siger Klimarådets formand Peter Birch Sørensen.

Klimarådet anbefaler, at man laver en større reform 
I dag har vi et indviklet afgiftssystem. Man har meget høje afgifter på energi i brændsler og på elektricitet. Til gengæld er CO2-afgiften relativ lav, og prisen på CO2-kvoter er endnu lavere end CO2-afgiften. Nogle typer brændsler er fritaget energiafgift, og nogle forbrugere betaler næsten ingen afgifter for hverken energi eller CO2. Det gør, at CO2 reelt beskattes med meget forskellige satser forskellige steder i økonomien, og forbrugere og virksomheder vælger derfor ikke altid de metoder til reduktion af udledningerne, der tjener samfundet bedst.

Fremfor at lave lappeløsninger og justere lidt på de eksisterende afgifter foreslår Klimarådet, at man indretter et nyt afgiftssystem ud fra et enkelt princip om, at man skal betale for den CO2, man udleder. Klimarådets forslag til en reform indeholder følgende elementer:

  • Al udledning af CO2 skal betale den samme afgift. CO2-afgiften vil være en del højere i dag, men til gengæld vil der ikke være en energiafgift.
  • I elsektoren gives et nedslag i afgiften på dansk elproduktion for at undgå, at afgiften blot fører til en høj import af udenlandsk kulbaseret strøm. I stedet bør en del af CO2-afgiften lægges på forbruget af el. Elafgiften vil dog være markant lavere end i dag.
  • Vedvarende energi bør modtage tilskud, så grøn strøm ikke rammes af den CO2-begrundede elafgift.


Ved at gennemføre Klimarådets reform af afgift- og tilskudssystemet på energiområdet sikrer man, at der er en ensartet CO2-pris i hele energisektoren. På den måde tilskynder man til at reducere udledningerne dér, hvor det er billigst.

Det globale klima vinder ikke noget ved at skubbe industriproduktion fra Danmark til lande med lavere CO2-afgifter. Det giver blot ”CO2-lækage” ved at flytte CO2-udledninger fra Danmark til udlandet. Derfor kan man give såkaldt lækageudsatte virksomheder et fradrag i CO2-afgiften, som afspejler, hvor konkurrenceudsat den specifikke industri er.

CO2-afgiften bør drive grøn omstilling
Et afgift- og tilskudssystem på energiområdet bør tilskynde til at løse de problemer, som anvendelse af energi skaber. Det er især CO2-udledninger, men det kan også være luftforurening eller trængsel på vejene. I dag bruges energiafgifterne dog også som en kilde til indtægter for staten, og dette provenu bliver påvirket af Klimarådets forslag til en reform af afgiftssystemet.

På kort sigt vil staten få nogenlunde samme provenu som i dag, men når folk begynder at ændre adfærd på grund af CO2-afgiften, vil provenuet falde, hvilket netop er pointen med afgiftssystemet, der skal sikre, at virksomheder og husholdninger skifter til grøn energi. Hvis man vil opretholde de statsindtægter, man i dag får fra energiafgifter, kan man med fordel hente dem via bredt baserede skatter som fx indkomstskat og moms frem for at beskatte grøn energi.

Analysen Fremtidens grønne afgifter på energiområdet kan downloades i menuen.