Klimarådets arbejdsplan 2019 (opdateret)

Nyhed
11. november 2019

Denne opdaterede ar­bejds­pla­n for in­de­væ­ren­de år be­skri­ver de sam­le­de ana­ly­ser, som Kli­ma­rå­det plan­læg­ger at of­fent­li­gø­re i løbet af 2019.

Af en tidligere offentliggjort arbejdsplan (4. juli 2019) fremgik det, at Klimarådet i årets sidste udgivelse Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019 ville gå særligt i dybden med målsætningen om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledninger i 2030, som fremgår af forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier.

Analysen af 2030-målet har vist sig at være mere omfattende end først antaget, og dette arbejde vil derfor strække sig ind i det nye år, hvor Klimarådet forventer at kunne offentliggøre en analyse i slutningen af januar. Den del af Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019, der omhandler en vurdering af opfyldelsen af Danmarks mål og forpligtelser, udkommer som planlagt i slutningen af november.

Klimarådets samlede arbejdsplan for 2019 ser hermed således ud:

Store da­ta­cen­tre i Dan­mark

IT-gi­gan­ter som Face­book, Apple og Goog­le har alle pla­ner om at op­fø­re store da­ta­cen­tre i Dan­mark, og an­lægs­ar­bej­det er i gang flere ste­der. Da­ta­cen­tre­ne får et mas­sivt el­for­brug, som kræ­ver be­ty­de­li­ge in­ve­ste­rin­ger i vind­møl­ler og sol­cel­ler, hvis det skal dæk­kes af grøn strøm.  I denne ana­ly­se ser Kli­ma­rå­det nær­me­re på, hvad de kom­men­de da­ta­cen­tre vil koste sam­fun­det, hvis vi vil op­ret­hol­de vores am­bi­tio­ner for den grøn­ne om­s­stil­ling. Ana­ly­sen udkom den 11. april 2019 og kan fin­des på Kli­ma­rå­dets hjem­mesi­de her

Dis­kus­sions­op­læg: Ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der på vej mod et kli­ma­neut­ralt sam­fund

Kli­ma­rå­det ser i dette dis­kus­sions­op­læg nær­me­re på om­stil­lin­gen til et kli­ma­neut­ralt sam­fund i 2050, og hvil­ken stra­te­gi der skal læg­ges til grund for de næste skridt. Dis­kus­sions­op­læg­get dan­ner grund­lag for en række dis­kus­sio­ner med or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og bor­ge­re om re­le­van­te fo­ku­s­om­rå­der for Kli­ma­rå­dets kom­men­de ar­bej­de. Den grøn­ne om­stil­ling er en kæmpe op­ga­ve, og det vil der­for kræve alle gode kræf­ter at sikre, at Dan­mark når i mål. Dis­kus­sions­op­læg­get udkom den 29. april 2019 og kan fin­des på Kli­ma­rå­dets hjem­mesi­de her

Rammer for dansk klimapolitik

Klimarådet giver i denne analyse input til en kommende klimalov. Danmarks målsætninger skal sikre, at Danmark yder sin retfærdige andel i forhold til at bekæmpe de globale menneskeskabte klimaforandringer. En ny klimalov skal fastlægge rammerne for Danmarks klimaindsats og bør understøtte reelle og tilstrækkelige reduktioner af Danmarks udledning af drivhusgasser. Samtidig bør en klimalov også indeholde rammer for en styrket global indsats gennem en række danske tiltag. Rammer for dansk klimapolitik udkom 2. oktober 2019 og kan findes på Klimarådets hjemmeside her

Vurderingsnotat: Regulering af flysektoren

Verden over flyves der mere og mere, og det giver anledning til betydelige drivhusgaseffekter. Regeringen og dens støttepartier lægger i deres forståelsespapir op til en indsats for en mere bæredygtig flytransport, og den udfordring ser Klimarådet nærmere på i vurderingsnotatet Regulering af flysektorenVurderingsnotatet udkom 7. november 2019 og kan findes på Klimarådets hjemmeside her

Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019

Hvert år tager Kli­ma­rå­det et kig på Dan­marks mål og for­plig­tel­ser på kli­ma­om­rå­det, og rådet vur­de­rer sta­tus for, hvor­dan det går med at op­fyl­de må­le­ne.

Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019 forventes at udkomme i slutningen af november 2019.

 

Klimarådet forventer i 2020 at tage fat på en række ana­ly­ser af for­skel­li­ge om­rå­der, der kan brin­ge Dan­mark vi­de­re i for­hold til den grøn­ne om­stil­ling. Disse ana­ly­ser for­ven­tes at ud­kom­me lø­ben­de i 2020 – og efter at 70-pct. analysen udkommer forventeligt i slutningen af januar 2020. Der kan dog ske æn­drin­ger i ar­bejds­pla­nen, hvis der op­står si­tu­a­tio­ner, hvor Kli­ma­rå­det øn­sker at pri­o­ri­te­re an­der­le­des.